Voeding, gezondheid en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden, ik bied u persoonlijke begeleiding bij het vinden van uw balans.

Algemene Voorwaarden

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert. Dieet: voeding op medische indicatie. Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 2. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 3. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt starten nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen. Echter indien er gebruik wordt gemaakt van de ‘directe toegankelijkheid’ zal eerst een screening door de dietist plaatsvinden voordat tot begeleiding van de patient wordt overgegaan.
 4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten.
 5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 6. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 7. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft indien deze consulten vanuit een aanvullende verzekering of via ketenzorg gedeclareerd kunnen worden. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de vergoede behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 9. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
 10. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 12. De artikelen 4 tot en met 11 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00.
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Privacyverklaring Dietistenpraktijk Carla Deneer

Dietistenpraktijk Carla Deneer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Dietistenpraktijk Carla Deneer dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

Waarom is dat nodig?

Dietistenpraktijk Carla Deneer heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Dietistenpraktijk Carla Deneer bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Dietistenpraktijk Carla Deneer zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Dietistenpraktijk Carla Deneer heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Dietistenpraktijk Carla Deneer maakt geen gebruik van ICT Hosting organisaties.

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carladeneer.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 Beveiliging

Dietistenpraktijk Carla Deneer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoon 06-39277247of via mail info@carladeneer.nl .

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door kun je contact opnemen via telefoon 06-39277247of via  mail info@carladeneer.nl .

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.