Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Diëtistenpraktijk Carla Deneer

Algemeen

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

Dieet: voeding op medische indicatie.

Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.

Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

2. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

3. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.

4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZA bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.

5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).

6. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

7. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft indien deze consulten vanuit een aanvullende verzekering of via ketenzorg gedeclareerd kunnen worden. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de vergoede behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. 

8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiëntverzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

9. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

10. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00.

5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn te zake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6. Wat kunt u doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg, dienstverlening of organisatie van de praktijk? Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing Is uw klacht nog niet naar tevredenheid opgelost dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via info@zorggeschil.nl meer informatie www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden